Bæredygtigt træ

Bygherrekrav om certificering og bæredygtigt træ vil i stigende grad blive et krav

Certificeret træ

Der findes flere certificeringssystemer for bæredygtigt træ – de to mest udbredte er FSC og PEFC.

Bæredygtigt træ
For at opnå sikkerhed for en ansvarlig skovdrift og bæredygtigt træ er det nødvendigt at kunne følge træet fra skoven til det færdige produkt, uanset hvor mange led der er imellem skoven og salgsstedet. Det kræver en troværdig dokumentation, der bygger på internationale standarder, f.eks. i form af en certificering af skove, træhandel og træprodukter.

Der anvendes verden over en række forskellig certificeringssystemer. Nogle er regionalt eller nationalt funderet som f.eks. SFI og ATFS i USA, SFI og CSA i Canada, AFS i Australien, og Keurhout i Holland. Indhold og omfang af certificeringen varierer afhængig af formålet med ordningerne, men de fleste lever i dag op til gældende normer på linje med f.eks. PEFC.

De to internationalt største og globalt anerkendte systemer er FSC og PEFC, som tilsammen dækker 98% af alle certificerede skove i verden.

Oprindeligt var der en betydelig forskel på omfanget og indholdet i de to systemer, men de tilnærmer sig hinanden i de krav, der stilles for at opnå certifikat i en erkendelse af, at bæredygtighed skal afspejle både miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed.

En FSC eller PEFC certificering er også et godt grundlag for dokumentation af lovlighed iht. EUTR-forordningen, læs mere herom i afsnittet Lovligt og bæredygtig træ.

Selve certificeringen af skove, træprodukter og handel med træ foretages af uafhængige certificeringsfirmaer, som er anerkendt til at føre kontrol efter henholdsvis FSC’s eller PEFC’s certificeringssystem og sikre sporbarhed (Chain of Custody – CoC).

Da de to systemer dækker ikke helt ens, og fordi kunderne også efterspørger certificering iht. en bestemt ordning er mange skove og firmaer er derfor certificeret efter begge ordninger.

Et andet forhold, som gør sig gældende, er at de to ordningers geografiske dækning af verdens skove er forskellig, bl.a. betinget af baggrunden for deres etablering. Således har FSC en bredere dækning i Sydamerika, Asien og Afrika, medens PEFC bedre dækker Nordamerika, Europa og Australien.

PEFC
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) er verdens største certificeringssystem for bæredygtig skovdrift med over 255 mio. ha certificeret skov og flere end 16 tusinder sporbarhedscertificerede virksomheder (2014).

Oprettelsen af FEFC er et resultat af UN Earth Summit i Rio i 1992, der definerede en bæredygtig udvikling som fælles mål for menneskehedens forsatte udvikling.

PEFC blev oprettet I 1999 ud fra specifikke behov for certificering hos små- og familieejede skovbrug, som en paraplyorganisation for nationale certificeringssystemer.

PEFC har sin oprindelse i skoverhvervet og træindustrien med udspring i de tempererede skove, men omfatter i dag certificering af alle typer skov. PEFC virker i dag som en international organisation med nationale kontorer, der har ansvar for den nationale certificering. Alle nationale PEFC-standarder er baseret på fælles globale principper og kriterier, men er tilpasset til hvert lands særlige forudsætninger.

PEFC er en medlemsbaseret organisation, der tælles både virksomheder, organisationer, NGO’er og en række internationale træ- og skovorganisationer.
Ordningen er associeret med SFI i USA og Canada samt både CSA og CSN i Canada.

Certificeringssystemet omfatter både global skovcertificering og sporbarhedscertificering (Chain of Custody – CoC) af virksomheder og træbaserede produkter.

Da FEFC har sit oprindelse knyttet til skov og træindustri har ordningen den største udbredelse i de tempererede skove i den industrialiserede verden, som f.eks. Europa, Australien og Nordamerika. Udbredelsen i de tropiske lande mere begrænset og omfatter primært Brasilien, Chile og Malaysia, se oversigten over PEFC-certificerede skove her.

Alle certificeringer udføres af PEFC notificerede certificeringsorganer, som er akkrediterede efter anerkendte internationale standarder.

FSC
Forest Stewardship Council (FSC) er den næststørste certificeringsordning for bærdygtig skovdrift i verden med over 183 mio. ha certificeret skov og har udstedt flere end 28 tusinde sporbarhedscertifikater.

Initiativet til oprettelse af FSC blev taget i 1993 af en række miljøorganisationer, skovejere, menneskerettigheds- og miljøorganisationer. I 1994 var FSC en realitet og støttes i dag af en lang række NGO’er.

FSC har sit udspring i kampen mod fældning af tropeskovene, men ordningen dækker i dag certificering af alle typer skov og træbaserede produkter. FSC er en international organisation med nationale kontorer, der har ansvar for den nationale certificering. Alle nationale FSC-standarder er baseret på FSC’s globale principper og kriterier, men er tilpasset til hvert lands særlige forudsætninger.

FSC er en medlemsbaseret organisation for både virksomheder, organisationer og enkeltpersoner.

Certificeringssystemet omfatter både global skovcertificering og sporbarhedscertificering (Chain of Custody – CoC) af virksomheder og træbaserede produkter. Derudover udsteder FSC varemærkelicenser til virksomheder forhandler FSC-certificerede produkter eller anvender dem internt i virksomheden.

Selv om FSC har sin oprindelse i certificering af tropeskoven, har ordningen i dag den større tilstedeværelse i de tempererede skove i den industrialiserede verden, især Europa, end i troperne. FSC er den certificeringsordning, som er mest anvendt i Sydamerika, Afrika og Asien, men udviklingen ser ud til at stangnere i Sydamerika og Afrika (2013), se oversigten over FSC-certificerede skove her. [https://ic.fsc.org/facts-figures.19.htm]

Alle certificeringer udføres af FSC godkendte og uafhængige certificeringsfirmaer.

Læs mere om FSC her.

SFI (USA og Canada)
Sustainable Forestry Initiative (SFI) blev oprettet i 1994 af den amerikanske skovsektor som et resultat af UN Earth Summit i Rio i 1992, der definerede en bæredygtig udvikling som fælles mål for menneskehedens forsatte udvikling.

De første certificeringer blev gennemført i 1995, og i 1998 blev den første nationale SFI standard taget i brug med 3. parts audit.

SFI certificerer mere end 24 mio. ha skov i USA og 77 mio. ha i Canada. Dermed er SFI den største enkeltstående certificeringsordning i verden. FSI er godkendt og tilsluttet PEFC.

Læs mere om SFI her.

ATFS (USA)
American Tree Farm System (ATFS) har fungeret siden 1941 med det formål at tilbyde amerikanske skovejeren et certificeringsredskab til en sund og produktiv drift af deres skovarealer.

ATFS er i dag en international anerkendt certificeringsordning, som er godkendt og tilsluttet PEFC. ATFS certificerer mere end 9 mio. ha skov i USA.

Læs mere om ATFS her.

CSA SFM (Canada)
The Canadian Standards Association (CSA) Sustainable Forest Management System (SFM) er den ledende skovcertificeringsstandard I Canada, og samtidig det første nationale bæredygtighedssystem for skovdrift I verden.

Certificering efter CSA SFM blev etableret i 1996 som national Canadisk standard og lever op til de 6 væsentlige kriterier opstillet af Canadian Council of Forest Ministers, som en del af en international proces for at udvikle globale kriterier og indikatorer for bæredygtig skovdrift.

CSA SFM certificerer mere end 60 mio. ha skov i Canada, og er dermed den næststørste enkeltstående certificeringsordning i verden. CSA SFM er godkendt og tilsluttet PEFC.

Læs mere om CSA SFM her.

AFS (Australien)
Australian Forestry Standards Certifications (AFS) er den nationale certificeringsorganisation i Australien for certificering af australske skove. Certificeringen bygger på to gældende australske standarder AS4708 and AS4707.

AFS er godkendt og tilsluttet PEFC og samtidig den officielle PEFC certificeringsorgan i Australien. AFS certificerer mere end 11 mio. ha skov.

Læs mere om AFS her.

Keurhout (Holland)
Keurhout blev oprettet i 1996 grundlagt af den hollandske træindustri med støtte fra og i tæt samarbejde med den hollandske regering. Certificeringsorganisationen drives i dag af Timber Trade Association i Holland (NTTA), og uafhængige certificeringsfirmaer (EFSR) udføre den egentlige kontrol i EU.

Keurhout har sit udspring i certificering af tropisk træ fra de tidligere hollandske kolonier. I dag verificerer ordningen også værdien af de forskellige certifikater for bæredygtig træ. Dermed har man i Holland en protokol i forsyningskæden, hvor både FSC og PEFC certificeret træ kan blandes. Det er enestående, fordi både FSC og PEFC certificeringer ikke tillader dette på nuværende tidspunkt.

Denne gatekeeper funktion, der har fungeret siden 2008, blev etableret efter den hollandske regeringens Assessment initiativ: Timber Procurement Committee (TPAC), delvis baseret på en protokol udviklet af Keurhout.

Læs mere om Keurhout her.

Læs hele artiklen

Lovligt og bæredygtig træ

Træ med FSC eller PEFC certifikat er den bedste garanti for lovlig og bæredygtigt træ.

Med indførelsen af EU’s tømmerforordning i 2013 er der større fokus på både lovligt fældet træ og dokumentation for at træet reelt er lovligt.

Certificeringsordninger som eksempelvis FSC og PEFC handler som udgangspunkt om bæredygtighed. Selv om lovlighed indgår i certificeringsordningernes kriterier, levede de ikke op til EUTR’s dokumentationskrav, da denne ordning blev indført i 2013.

Hvad er forskellen på EUTR og certificering?
De to væsentligste forskelle er:

  • at EU’s tømmerforordning (EUTR) kræver, at dokumenterede oplysninger om lovlighed – i henhold til den lovgivning, som gælder i træets oprindelsesland – følger produkterne frem til importøren
  • at EUTR for nuværende ikke kræver dokumentation for bæredygtighed.

PEFC har ændret sine regler, så de fra sommeren 2014, så PEFC dokumenterer lovlighed iht. EU Tømmerforordningen (EUTR) i alle certifikater fra februar 2014,

FSC arbejder også med ændringer af deres certificeringsregler, og forventes i 2015 at kunne dække alle krav i EUTR-ordningen. Men også her vil det tage tid at få ordningerne indkørt på alle markeder.

Manglende FSC-dokumentation
I en periode kan det fortsat ikke forventes, at en FSC-certifikat kan bruges som fuldstændig dokumentation for overensstemmelse med EU-forordningens krav.

Men ifølge EU-forordningen kan sådanne Chain of Custody-certificeringsordning anvendes som et redskab i det ”due diligence”-system, som virksomheden skal etablere.

Følgende due diligence-oplysninger er for øjeblikket ikke automatisk tilvejebragt gennem f.eks. et FSC-certifikat:

  • Den almindelige handelsbetegnelse for træarten samt det botaniske navn
  • Hugstlandet og region samt hugstrettigheder (lovlighed)
  • Træets eller træprodukternes overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende handel og toldforhold.

Det betyder i praksis, at virksomheden på nuværende tidspunkt selv skal fremskaffe disse oplysninger i samarbejde med deres leverandører.

I det øjeblik et certificerings-certifikat er kombineret med troværdige informationer på de tre ovennævnte områder, anses risikoen for at produkterne indeholder ulovligt fældet træ, som lav i henhold til EU-forordningens definition af lovlighed.

Læs hele artiklen

Bæredygtigt træ i offentlige indkøb

Statens indkøb af træ og træbaserede produkter skal være bæredygtig.

Danmark er blandt de første i Europa, hvor statens indkøb af træ til byggeri, møbler mv. skal være bæredygtig. Kravet trådte i kraft 1. juli 2014 med retningslinjer og visse undtagelser.

’Bæredygtigt træ’ er defineret som træ fra bæredygtigt forvaltede skove, genbrugstræ eller træleverancer iblandet »lovligt fældet træ’ efter nærmere regler.

Efter de opstillede kriterier for bæredygtighed vil en FSC eller PEFC certificering være garanti for en bæredygtig leverance.

Tilvæksten af certificerede skove og virksomheder i udviklingslandene og troperne går generelt langsomt for både FSC og PEFC ordningerne – primært af økonomiske og politiske grunde. De nye danske krav vil derfor ramme udviklingslande, som opfylder de fælles europæiske regler (EUTR) for lovligt fældet træ, men som endnu ikke er bæredygtighedscertificeret.

For kommuner, private bygherrer og forbrugere er det frivilligt at vælge bæredygtigt indkøb af træ. Selv om man ikke vælger eller kan få alt træ, som bæredygtigt certificeret, vil det under alle omstændigheder være lovligt fældet iht. de fælles europæiske regler (EUTR).

Læs mere om reglerne for statslige indkøb af bæredygtige træprodukter på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs hele artiklen