Proces og KS for publikationer

Træinformations publikationer er en del af det almene tekniske fælleseje. Publikationerne giver løsninger på, hvordan konstruktioner bedst muligt kan udføres, så de opfylder Bygningsreglementets krav. Vælger du at bygge på baggrund af vores publikationer, så kan du erfaringsmæssigt regne disse for sikre, lovlige og holdbare. Hvis du har fulgt og udført dit arbejde korrekt efter anvisningerne, så bør du gå fri i en eventuel tvist.

Vores publikationer er produkt- og producent-neutrale og baserede på tidens byggetekniske viden. Såfremt der foreligger produktspecifikke producentanvisninger, så gælder disse, og det er producentens ansvar, hvis løsningen ikke viser sig holdbar.

Læs mere i vores gennemgang af alment teknisk fælleseje

Hvordan bliver Træinformations publikationer til?
Træinfomation udvikler løbende bøger om nye emner eller videreudvikler eksisterende værker. Dette sker på baggrund af forespørgsler fra medlemmer, brugere og uddannelsesinstitutioner, men også som følge af nye standarder, normer og regler eller ved ny praksis, hvor branchen har taget nye processer, teknikker eller materialer til sig, som vinder udbredelse.

Nye publikationer kræver fremsynet planlægning, da produktionstiden med videns- og erfaringsopsamling samt kvalitetssikring nemt tager 2 år. Emner drøftes i sekretariatet, godkendes endeligt af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamling.

Anvisningerne udarbejdes og opdateres i henhold til gældende dansk lovgivning, Bygningsreglementet, standarder herunder Eurocode og tilhørende danske annekser samt alment teknisk fælleseje, fx SBI-anvisninger, BYG-ERFA blade og DBI-vejledninger.

Forfattergruppe
Træinformations faglige medarbejderstab er sammensat at forskellige kompetencer, der supplerer hinanden. Forfattergruppen til en publikation sammensættes med de relevante kompetencer og suppleres med eksterne forfattere i det omfang, der skal til for at have de rette kompetencer til publikationen. Ansvarlige for processen er den tekniske chef og fagredaktør med direktør som endelig ansvarlig.

Følgegruppe ved nyudgivelser
Ekstern kontrol foretages ofte af følgegrupper, som sammensættes ud fra kompetencer og viden inden for emnet eller delområder af emnet. Vi involverer så vidt muligt vidensinstitutioner, som udgiver publikationer eller har viden om emnet, dels for at inddrage deres viden, dels for at sikre konsensus, således, at alle parter oplyser det samme på kritiske parametre (fx grænseværdier). Teksterne drøftes på følgegruppemøder, og følgegruppen har mulighed for endelig kommentering og godkendelse inden udgivelse. Ved mindre opdateringer, regelændringer og lignende bruger vi ikke følgegrupper. Rettelser i grænseværdier koordineres med andre vidensproducenter, som ligeledes benytter disse.

Kvalitetssikring
Træinformations fagredaktør redigerer manuskriptet. Der udføres desuden intern kvalitetssikring og korrektur af den fagtekniske chef og af mindst én, der ikke har været direkte involveret i manuskriptet. Således kontrolleres både det tekniske indhold, sprog og formuleringer inkl. tabeller, tegninger og henvisninger. Ved særlige emner, der ikke tidligere har været publiceret, udpeger Træinformation eksterne rådgivere til at foretage kvalitetskontrol på udvalgte dele af eller hele manuskriptet.

Hvordan finansieres Træinformations publikationer?
Træinformation er selvfinansierende gennem medlemskaber og salg af viden. Undtagelsesvis udarbejder vi publikationer på bestilling, som efter bidragsyderens ønske er gratis tilgængelige for alle. Disse publikationer følger samme fremgangsmåde for vidensindsamling og kvalitetssikring som beskrevet ovenfor.