Verdens skove

Verdens skovarealer er reduceret med 135 mio. ha fra 1990 til 2010 – det svarer til ca. 3 %

Verdens skovarealer

Medens de tempererede skovarealer vokser, reduceres tropeskoven fortsat – men der er store regionale forskelle.

FAO’s opgørelse over verdens skove viser, at de største årlige reduktioner af skovarealer sker i Afrika, Sydamerika og til dels i Oceanien, og kan langt fra opvejes af skovarealvæksten i Europa og Asien.

Europa
Skovarealet i Europa inkl. Rusland viser en svag fremgang på 1,5 % i perioden fra 1990 til 2010. Den største tilvækst har fundet sted i Frankrig, Italien og Spanien.
De nordiske skovarealer er vokset 3,8 % i 20-årsperioden, mest i Norge og Danmark med henholdsvis 10 % og 22 %.

Afrika
Det samlede skovareal i Afrika viser i hele perioden tilbagegang svarende til 10 % af det samlede skovareal. I de foregående 25 år blev skovarealet i Afrika reduceret med knap 14 %. De seneste tal bekræfter, at reduktionen i skovarealerne er fortsat i mindst samme tempo.

Nord- og Mellemamerika
Det samlede skovareal er stabiliseret på et niveau, der ikke har ændret sig over de seneste 15 år. Udviklingen i det Nordamerikanske skovareal har været dramatisk fra en reduktion på 25 % i de foregående 25 år til en stabilisering i de seneste 10 år (2000-2010), ikke mindst på grund af tilvæksten i USA.

Sydamerika
Det samlede skovareal i Sydamerika er reduceret med 8,7 % i 20 års-perioden. Fra en forholdsvis stabil periode i de foregående 25 år har reduktionen af skovarealet i Sydamerika været tiltagende i perioden 1990-2005 for så at bedre sig lidt i de seneste 5 år i perioden frem til 2010.

Asien
Det samlede skovareal i Asien viser et skift fra tilbagegang i skovarealet i perioden 1990-2000 til en tilsvarende vækst i 10-årsperioden fra 2000-2010. Udviklingen i Asien er bemærkelsesværdig, fordi det er lykkedes nogle lande at skifte fra reduktion i skovarealet til vækst. Set i forhold til de foregående 25 år, hvor det samlede skovareal blev 6,3 % mindre, er ændringen vendt til en vækst i skovarealet på næsten 3 % i den seneste 20-års periode.

Oceanien
Skovarealerne i Oceanien viser et fald inden for de seneste fem år af måleperioden på 4 %. Det er den omvendte situation i forhold til de foregående 25 år, der viste skovtilvækst.

Yderligere information
Udviklingen i verdens skovareal igennem de seneste 60 år findes der yderligere om i håndbogen TRÆ 69 Træarter.

Læs hele artiklen