Bygningsreglement BR18 – Brand

Ved ansøgning om byggetilladelse, jf. BR18, skal der udarbejdes dokumentation for brandforhold, som godtgør, at bygningen overholder bestemmelserne i kapitel 5 samt dokumentation for, at der er udført kontrol i design-, projektering- og udførelsesfasen.

Brandklasser

Ifølge BR18 skal et bygningsafsnit indplaceres i en brandklasse: Brandklasse 1 – 4. Brandklassen bestemmes på baggrund af byggeriets anvendelseskategori og risikoklasse.

Brandklasse 1
Byggeri i brandklasse 1 er kendetegnet ved at være simpelt, traditionelt og udført efter de præ-accepterede løsninger i bilag 1 – 10.

For byggeri i brandklasse 1 er der ikke krav om, at personen, der skal forestå dokumentation og kontrol af brandforholdene, har dokumenterede kvalifikationer og kompetencer indenfor brandsikring af byggeri.

Eksempler på byggeri i brandklasse 1 er byggeri med et etageareal på højst 600 m², som er i én etage over terræn og/eller én etage under terræn, der anvendes som:

 • Industri- og lagerbygninger hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet ikke overstiger 1.600 MJ/m², svarende til industri- og lagerklasse 1-3
 • Avls- og driftsbygninger
 • Kontorbygninger
 • Boligbyggeri

Brandklasse 2
Byggeri i brandklasse 2 er traditionelt byggeri med et begrænset antal personer og en begrænset bygningshøjde. Byggeri i brandklasse 2 er endvidere kendetegnet ved, at brandsikringen foretages på baggrund af præ-accepterede løsninger i bilag 1 – 10.

En person, der er certificeret til brandklasse 2, har de kompetencer, der er nødvendige for at udarbejde og kontrollere den brandtekniske dokumentation for byggeri i brandklasse 2. Det betyder, at personen har dokumenterede kvalifikationer og kompetencer i forbindelse med anvendelse af præ-accepterede løsninger angivet i bilagene.

Eksempler på byggeri i brandklasse 2 omfatter:

 • Industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger med højst én etage over terræn og højst én etage under terræn.
 • Kontorbygninger hvor gulv i øverste etage højst er 45 m over terræn, og med højst én etage under terræn.
 • Kontorbygninger med mødelokaler, kantine mm. hvor gulv i øverste etage højst er 22 m over terræn, og med højst én etage under terræn, såfremt fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 150 personer.
 • Skoler, skolefritidsordninger og tilsvarende byggeri med større undervisningsrum indrettet til mere end 50 personer hvor gulv i øverste etage højst er 22 m over terræn, og med højst én etage under terræn, såfremt fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 150 personer,
 • Forsamlingslokaler, butikker mm. med højst to etager over terræn og højst én etage under terræn, såfremt bygningsafsnit med fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 1.000 personer.
 • Etageboligbyggeri hvor gulv i øverste etage højst er 45 m over terræn, og med højst én etage under terræn.
 • Hoteller og kollegier mm. hvor gulv i øverste etage højst er 22 m over terræn, og med højst én etage under terræn.
 • Vuggestuer og børnehaver med højst to etager over terræn og højst én etage under terræn.
 • Plejeboliger og boliger for personer med funktionsnedsættelser der gør, at personerne ikke selv kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri, med højst to etager over terræn og højst én etage under terræn.
 • Hospitaler og plejeinstitutioner med højst to etager over terræn og højst én etage under terræn.
 • Garageanlæg hvor gulv i øverste etage højst er 22 m over terræn, og med højst én etage under terræn, såfremt fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 150 personer.
 • Garageanlæg med højst to etager over terræn og højst én etage under terræn, såfremt fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 1.000 personer.
 • Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med mere end to etager over terræn eller et samlet etageareal, der er større end 600 m².

Brandklasse 3 og 4

Brandklasse 3 omfatter utraditionelt og komplekst byggeri, der omfatter samme type byggeri som brandklasse 2, men adskiller sig fra brandklasse 2 ved, at der udover de præ-accepterede løsninger kan anvendes komparative analyser og brandteknisk dimensionering.

Anvendes andre metoder for dokumentation af brandforhold end de præ-accepterede løsninger, komparative analyser og brandteknisk dimensionering, vil byggeriet skulle indplaceres i brandklasse 4.

En person, der er certificeret til henholdsvis brandklasse 3 og 4, har udover de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at være certificeret til brandklasse 2, også dokumenterede kvalifikationer og kompetencer med anvendelse af komparative analyser og brandteknisk dimensionering samt erfaring med anvendelse af metoderne.

> Træinformation tilbyder certificeret brandteknisk gennemgang af dit træbyggeri