Betingelser for brug

Vilkår for anvendelse af webstedet

Legal Notices

Læs disse betingelser for brug af webstedet. Ved at tage webstedet i brug accepterer du vilkårene. Kan du ikke acceptere dem, må du ikke bruge webstedet.

Brug af webstedet
Træinformation giver dig ret til at få vist og hente materiale på dette websted til personlig, ikke-kommerciel anvendelse, forudsat at du respekterer al ophavsret, varemærker og anden ejendomsret til de indeholdte oplysninger, dokumenter og webstedet. Du er naturligvis velkommen til at linke til sider og informationer på dette websted.

Du har ikke ret til at ændre i materialet på webstedet, genskabe eller offentligt fremvise, udføre, distribuere eller på anden måde bruge materialet til andet offentligt eller kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra Træinformation.

Al brug af materiale iht. disse vilkår på ethvert andet websted, computere i netværk eller i trykte medier er forbudt, uanset formål, uden skriftlig tilladelse fra Træinformation.

Brug af software
Hvis du henter software fra dette websted er anvendelsen underlagt licensvilkårene i softwarens licensaftale, som følger med softwaren. Du har ikke ret til at hente eller installere software, før du har læst og accepteret vilkårene i licensaftalen. For software, der anvendes på webstedet, gælder nærværende Vilkår for brug af webstedet.

Ophavsret
Webstedet er ophavsretligt beskyttet, og al uautoriseret brug af ethvert materiale herfra vil føre til overtrædelse af copyright og varemærkebeskyttelse.
Enhver form for kopiering, bearbejdning, oversættelse, modifikation og ethvert misbrug af hele eller dele af dette websted i enhver form er forbudt.
Ethvert brud på disse vilkår medfører, at din ret til at bruge webstedet automatisk ophører, og du skal øjeblikkeligt destruere det hentede eller trykte materiale.

Brugermeddelelser
Alt andet materiale, alle andre oplysninger eller meddelelser end af personlige karakter, se Beskyttelse af identitet, som du overfører eller sender til dette websted, betragtes som ikke-fortroligt og uden ophavsret (Brugermeddelelser). Træinformation har ingen forpligtelser i forbindelse med brugermeddelelser. Træinformation kan frit kopiere, offentliggøre, distribuere, indarbejde eller bruge alle data, billeder, lyde, tekst og andre ting indeholdt i brugermeddelelser til ethvert formål.

Det er forbudt at offentliggøre eller sende materiale til og fra dette websted, som måtte være ulovligt, skadeligt, krænkende, anstødeligt eller pornografisk.

Links til andre websteder
Hyperlinks til andre websteder fra dette websted er en service til dig. Træinformation har ikke gennemset, kontrol over eller ansvar for disse websteder og deres indhold, med mindre de er administreret af Træinformation. Hyperlinks til andre websteder indebærer ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, og Træinformation forbeholder sig ensidigt retten til at slette sådanne links. Anvender du disse hyperlinks, sker det på eget ansvar.

Ansvar
Dit besøg og brug af dette websted foregår på eget ansvar. Træinformation er omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af dette websted, men da indholdet er udsat for hyppige ændringer, kan vi ikke garantere for, at indhold og software altid er korrekt, fejlfrit og ajourført, eller at brugen af den vil være uden afbrydelser. Træinformation tilstræber at være omhyggelig med skriftlige råd via dette websted og vil svare efter bedste evne og overbevisning. Vores svar er alene baseret på de oplysninger vi får. Ved brug af oplysningerne fra websitet, må du derfor selv vurdere, eller i samråd med en professionel byggeteknisk rådgiver vurdere, om de givne råd er hensigtsmæssige og anvendelige i den aktuelle situation.

Ansvarsfraskrivelse
Webstedet er en servicefunktion, som Træinformation stiller til rådighed for offentligheden, og udelukkende af informationsmæssig karakter, hvorfor webstedet på ingen måde kan træde i stedet for en konkret rådgivning.
Alt materiale, indhold og rådgivning på dette websted stilles til rådighed som det er og forefindes uden ansvar af nogen art, herunder garanti for at en vare er salgbar, uden krænkelse af nogen immaterialret, eller egnethed til noget bestemt formål.
Der påhviler i intet tilfælde Træinformation nogen erstatningspligt for skader af nogen art (herunder f.eks. avancetab, driftstab, mistede data, tab af informationer eller driftsforstyrrelser), som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Det gælder selv om Træinformation måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt.
Træinformation kan når som helst og uden varsel foretage ændringer i opbygning, indhold, materiale, produkter og priser på dette websted.
Brugere af dette websted accepterer, at Træinformation er fritaget for ethvert ansvar for webstedets indhold, software, råd og vejledning, eller for brugen af disse.

Vilkår ved anvendelse af beregningsprogrammer
Læs Vilkår for anvendelse af beregningsprogrammer

Lovvalg og værneting
Webstedet ejes og drives af Træinformation. Du er indforstået med, at disse Vilkår for anvendelse af webstedet og dit brug af webstedet reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark. I forholdet mellem Træinformation og brugerne gælder således dansk ret. Værneting for retssager mellem Træinformation og brugerne skal være Retten i Lyngby. Endvidere kan Træinformation altid vælge at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med retsplejelovens værnetingsregler.