Sådan får Danmark et mere bæredygtigt byggeri

Danmark kan reducere sit CO2-udslip markant, alene ved at bygge mere i træ.

Chora connection er Danmarks bæredygtige tænketank, som arbejder for at fremme bæredygtig omstilling i Danmark. Chora Connection har udarbejdet konkrete forslag til, hvordan Danmark får mere byggeri i træ og derved markant reducerer skadelig CO2-udledning. Forslagene er blevet til via et samarbejde mellem Chora Connection og 20 aktører fra skovbrug, træproduktion og byggebranchen. Mikael Koch, dirketør for Træinformation, er naturligvis en aktiv bidragsyder i dette samarbejde.

På denne baggrund præsenterer Chora Connection transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt for to forslag, som skal føre til mere dansk byggeri i træ og fjerne barrierer for bæredygtigt byggeri i den gældende lovgivning:

Opdatering af brandforhold ved bygning af højhuse i træ
Det gældende bygningsregulativs bestemmelser vedrørende brandforhold opdateres, så det bliver muligt at bygge et dansk højhus i træ. En tilsvarende udvikling finder allerede sted i andre EU-lande, bl.a. England og Sverige. Det vil give en forenkling og afbureaukratisering af reglerne, som kan give mulighed for at udvikle nye danske jobs.

Loft for et byggeris CO2-udledning
Det gældende bygningsregulativ indføres loft for et byggeris maksimale miljøpåvirkning og udslip af klimagasser baseret på livscyklusvurderinger eller tilsvarende dokumentation. Det vil gøre det tydeligt, at træ i byggeri kan bidrage positivt til at nå de danske reduktionsmål for CO2. Træ er det eneste byggemateriale, som absorberer og lagrer CO2, mens der udledes betydelige mængder CO2 under produktion af eksempelvis stål og beton.

Mads Randbøll Wolff, direktør i Chora Connection, siger:

”Vi har med glæde noteret os, at transport- og bygningsministeren er åben for at fjerne konkrete barrierer for, at Danmark bygger mere i træ. Det er dejligt, vi har en minister på området, som har blik for, at vi kan tage betydelige skridt i retning mod en mere bæredygtig fremtid, ganske simpelt ved at bygge mere i træ. Af samme grund har Transport- og Bygningsstyrelsen igangsat udarbejdelse af en analyse, som ser på muligheder, effekter og barrierer ved øget brug af træ i byggeriet. Vi ser naturligvis frem til, analysen bliver færdig i december, men vi opfordrer ministeren til at tage handling allerede nu. Derfor får han her to bud på, hvad han kan gøre”.

Mikael Koch, direktør i Træinformation, supplerer:

”Det er glædeligt at se, at de seneste udmeldelser fra ministeren faktisk indikerer, at der nu sker noget på brand-området. Det vigtigste enkelttiltag bliver derfor fremover, at bygningsreglementet i fremtiden sætter en grænse for hvor stor en miljøpåvirkning fra opførelsen af bygningen må være. Opførelsen udgør nu nemlig 50% af miljøpåvirkningen målt over en 50 års periode. Det er derfor glædeligt at Transport- og Byggestyrelsen har udarbejdet et Livscyklus-analyseværktøj (LCA), der er frit tilgængeligt. Nu skal værktøjet bare bruges samtidig med, at der skal være nogle mål der bidrager til at reducere Danmarks CO2 udledning på en nem og økonomisk måde. Her kommer træet til at spille en væsentlig rolle og være en del af løsningen.”

Kilde: CHORA CONNECTION

 

Relevante links

> Introduktion til LCA på bygninger – Energistyrelsen
> Livscyklusanalyse (LCA) – Trafik- og Byggestyrelsen
> Bygningens livscyklus – Statens Byggeforskningsinstitut