Træbyggeri giver mindre klimabelastning

Forskellige livscyklusanalyser (LCA) konkluderer, at træbyggeri giver mindre klimabelastning end tilsvarende byggeri i beton – eller ved brug af stål og aluminium.

En livscyklusvurdering (LCA) er en metode, som kan give et billede af et byggeris miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dette beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold.

Som det ses af illustrationen på LCAbyg.dk, består standard LCA-beregninger af 5 faser. Den 5. fase, som er potentialet for genvinding, genanvendelse og genbrug, er valgfri i LCA-beregninger. For træbyggeri betyder det, at gevinsten i træets energiforhold og den indlejrede energi fortsat er til rådighed til næste produktionscyklus – modsat andre, ikke-fornyelige ressourcer. Dette vises tydeligst, hvis fase 5 er inkluderet i LCA-beregningen.

Som artiklerne og analyserne herunder dokumenterer, er det de indlejrede drivhusgasemissioner, som er den mest interessante parameter, når det gælder CO2 reduktion i byggeriet og dermed i forhold til at skulle opfylde vores klimamål.

> Læs mere om LCA på LCAbyg.dk og download værktøj

Vi har herunder samlet en række artikler og livcyklusanalyser om fordelene ved brug af træ i byggeriet:

IVL Svenska Miljöinstitutet: Klimaeffektivitet med højhus af træ

Af Martin Erlandsson

En livscyklusanalyse fra det svenske miljøinstitut IVL påviser, at et højhus opført i træ koster 194 kg CO2e/m2, mens et tilsvarende højhus i beton koster 351 kg CO2e/m2 i miljøregnskabet. I netop dette eksempel vil det koste 80% ekstra i CO2-udledning at bygge i beton fremfor træ. Hertil skal medtages, at træ i bygninger fungerer som et effektivt lager for kulstof i årtier.

> Læs artiklen på IVL.se

> Download IVLs rapport baseret på en livscyklusanalyse for et højhus opført i træ

CONCITO: Brug mere træ i byggeriet og plant flere træer

Af Peter Iversen, seniorrådgiver i CONCITO

Træ er generelt et meget klimavenligt materiale og interessen for at bruge træ som byggemateriale er heldigvis voksende. I Danmark har vi ikke den samme tradition for at bygge i træ som vores nordiske nabolande, måske fordi vi har meget mindre skov end dem. Ikke kun Danmark, men også mange andre lande, bør blive meget bedre til at anvende klimavenlige materialer i byggeriet.

> Læs artiklen på CONCITO.dk

Fremtidens klimavenlige boligbyggeri sparer 2762 ton CO2

Af BygTek

Sangberg Architects har lavet et modelforsøg for en typisk boligkarré, der ved hjælp af bærende konstruktioner i træ, får et negativt CO2-regnskab. Forsøget tager udgangspunkt i en 10.000 m2 boligbebyggelse i massivtræ-elementer kontra et traditionelt tungt hus i betonelementer og teglfacader. Resultaterne viser, at ved at bygge med bærende konstruktioner i træ får byggeriet et negativt CO2-regnskab på -1607 ton, som er en reduktion på 2762 ton CO2 i forhold til den konventionelle konstruktion i beton og skalmur. 2762 ton CO2 svarer bl.a. til CO2-udledningen for 100 gennemsnitshusstandes strømforbrug i 22 år.

> Læs artiklen på BygTek.dk

> Læs hele artiklen på Sangberg.com

Energy & Buildings: Design- og konstruktionsstrategier for at reducere påvirkninger fra bygninger

Af Tove Malmqvist, Marie Nehasilova, Alice Moncaster, Harpa Birgisdottir, Freja Nygaard Rasmussen, Aoife Houlihan Wiberge, José Pottinga

Med det formål at identificere strategier til at reducere energi- og drivhusgasemissioner (EEG) fra bygninger, har udvalgte specialister – herunder Harpa Birgisdottir og Freja Nygaard Rasmussen fra SBi/Aalborg Universitet – udarbejdet en rapport baseret på en række case studies.

Tabellen herunder viser reduktionspotentialet i energi- og drivhusgasemissioner (EEG) ved trækonstruktioner set i forhold til andre byggematerialer.

Tabel

EG: Embodied GHG-emission. Det vil sige indlejrede drivhusgasemissioner/CO2.
EE: Embodied Energy. Det vil sige indlejret energi.

EG er således den mest interessante parameter, når det gælder CO2 reduktion og dermed i forhold til at skulle opfylde vores klimamål.

Den første undersøgelse (UK5) viser en betydelig emissions-reduktion ved trækonstruktioner sammenlignet med murværk. Undersøgelserne SE2b og SE4 viser meget store potentielle emissions-reduktioner (mere end 65%) ved trækonstruktioner i forhold til beton, når der er tale om bærende elementer. Der er mere moderate – men stadig betydelige – reduktioner i undersøgelserne UK9, SE3 og SE5. Når beton- eller murstensfacader erstattes med træ, opnås der moderate reduktioner i emissionerne som vist i SE7 og UK5.

> Download rapporten på ScienceDirect.com

Træ er bæredygtigt, enkelt at forarbejde, let at transportere og en fornyelig ressource. Derfor er Træ fremtidens byggemateriale.