Byggevarer behandlet med biocider er omfattet af biocidforordningen

Såkaldt ’behandlede artikler’ skal mærkes med at de indeholder biocider, f.eks. trykimprægneret træ, og det er producenten eller importørens ansvar, at de er korrekt mærket.

Behandlede byggevarer skal mærkes hvis:

  • Biocideffekten bliver brugt som en del af markedsføringen, f.eks. trykimprægneret træs evne til at beskytte mod råd og svamp.
  • Varen indeholder et aktivstof, som i godkendelsen har fået pålagt krav om mærkning for at beskytte sundhed og miljø, f.eks. produkter, som anvendes i tæt kontakt med mennesker, eller hvor der kan frigives biocider til miljøet.

Hvad er en behandlet artikel?
For at et produkt anses som et biocidholdigt produkt kræver det, at produktet har en biocideffekt som sin primære effekt.

Det gælder for eksempel træbeskyttelsesmidler og trykimprægneret træ, hvor den primære effekt er at beskytte træet mod nedbrydning (biocideffekten).

I biocidforordningen er en behandlet artikel defineret som ”ethvert produkt, blanding eller artikel, der er behandlet med eller med fortsæt indeholder et eller flere biocidholdige stoffer”.

Hvad er ikke en behandlet artikel?
Hvad der ikke er omfattet af biocidforordningen kan bedst beskrives med et par eksempler:

  • Maling, som indeholder et biocidprodukt i form af et konserveringsmiddel, hvor effekten alene er at beskytte malingen mod at skimle eller rådne i dåsen, er en behandlet artikel men ikke et biocidholdigt produkt. Malingens primære effekt er at give farve med en sekundær biocideffekt.
  • Skimmelbehandlet træ, der alene har til formål at beskytte træet under oplagring og transport, er en behandlet artikel, men anses heller ikke for at være et biocidholdigt produkt, fordi biocideffekten ikke er den primære egenskab.

 

Biocidaktivstoffer skal være godkendte
Byggevarer og andre artikler må kun være behandlet med:

  • Biocidholdige produkter, der indeholder godkendte biocidaktivstoffer
  • Biocidaktivstoffer, som er under vurdering i EU’s reviewprogram for aktivstoffer

Godkendelseskravet gælder også, selv om de er importeret fra et land uden for EU.

Hvordan sikrer producenter eller importører at de anvender godkendte aktivstoffer i produkterne?
Aktivstoffer må kun anvendes, hvis de enten er:

  • Under vurdering til EU-listen over godkendte aktivstoffer, eller
  • Vurderet og optaget på EU-listen over godkendte aktivstoffer til den relevante produkttype.

Det er således vigtigt, at aktivstofferne i de biocidholdige produkter, som en byggevarer mv. er behandlet med, lever op til ovenstående krav og findes på EU’s liste over aktivstoffer.

Se Miljøstyrelsens information om deadline for optagelse af aktivstoffer på ECHAs liste

Se liste med status for aktivstoffer på ECHAs hjemmeside