Nyt bygningsreglement 2015 ved årets slutning

De væsentligste ændringer sker på energiområdet, hvor lavenergiklasse 2015 bliver dagens standard fra udgangen af 2015.

Der er stor interesse i at spare energi, og en nyere undersøgelse viser, at op mod en tredjedel af nybyggeriet allerede opføres efter 2015-reglerne. Så overgangen til de skærpede energikrav til nybyggeriet kommer formentligt til at gå relativt nemt.

De væsentligste ændringer
Bortset fra mindre justeringer af de generelle regler i bygningsreglementet er alle ændringer i BR15-forslaget koncentreret om at tilpasse bestemmelserne til energibesparelser, der modsvarer kravene i den hidtidige frivillige 2015-klasse.

1: Lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav
Lavenergiklasse 2015 var frivillig i BR10, men med BR15 indføres den som obligatorisk minimumskrav for nybyggeri. Lavenergiklasse 2020 fortsætter som en frivillig klasse, og forventes i 2020 at blive minimumskrav.

2: Opgradering af energikravene til vinduer
Minimumskravet til vinduer bliver i BR15, hvad der svarer til B-mærkede vinduer. Da det generelle niveau for vinduers overfladetemperatur er forbedret siden kravet blev indført, foreslås kravet fjernet og erstattet af en vejledning om, hvilke forhold der bør tages for at undgå kondens på vinduer og døre.

3: Ecodesign-krav til installationer
Det foreslås i udkastet til BR15, at erstatte de nationale danske særkrav til installationer med europæisk ecodesign-krav – de vil gælde for cirkulationspumper, varmegenindvinding på ventilationsanlæg, varmepumper, olie- og gaskedler samt små kraft/varmeanlæg.
Umiddelbart vurderes det at medføre marginale lempelser i energiforbruget fra installationer. Til gengæld vil det åbne markedet for yderligere konkurrence.

4: Frivillig energiklasse for eksisterende bygninger
Som et alternativ til de nugældende energikrav til de enkelte bygningsdele i en om- eller tilbygning, vil det med BR15 blive muligt at beregne energiforbruget efter en overordnet energirammeberegning svarende til den beregning, der gennemføres for nye bygninger.
Metodevalget bliver frivilligt, men energirammeberegningen kan være en fordel ved f.eks. gennemgribende energirenoveringer af bygninger, og hvor der ønskes en mere helhedsorienteret vurdering af bygningens energiforbrug.

5: Indregning af VE i energirammen
I det nuværende bygningsreglement kan vedvarende energi fra f.eks. solceller kun godskrives i energirammen, hvis energien forbruges på samme måde i bygningen. Det bliver ændret, hvis forslaget i BR15 går igennem. Så vil det blive muligt at etablere solceller og vindmøller i bygninger, der ikke er opvarmet med elvarme eller varmepumper. Med BR15 kan der godskrives op til 25 kWh/m2 pr. år i energirammen.

6: Øvrige ændringer
Som konsekvens af de strammere energikrav efter 2015-reglerne følger strammere regler for bygningers tæthed og skærpede u-værdier for bygningsdele til om- og tilbygninger. Ændringerne omfatter også skærpede krav til isoleringsniveauet for køle-fryserum, energikrav til pavilloner, arbejdspladsbelysning, isolerede partier i glasfacader, krav til vinduers energimæssige ydeevne og til det termiske indeklima i boliger.