Søg pulje på 15 mio. kr. til udvikling af EPD´er for byggevarer

Er din virksomhed producent eller leverandør af byggevarer, så har I lige nu mulighed for at få dækket op til 50% af udgifterne til udarbejdelse af produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er). En særlig offentlig pulje på 15 mio. kr. til udvikling af EPD´er for byggevarer er åbnet, og der kan søges efter først-til-mølle-princippet.

Læs mere om hvordan du ansøger

Hvorfor skal en byggevare have en EPD?
Fremover vil der være brug for dokumentation af hver enkelt byggevares miljøpåvirkning. Det har hidtil kun været et krav at lave livscyklusvurdering (LCA), hvis en bygning skulle DGNB certificeres. Men fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til dokumentation af bygningers klimaaftryk. Det betyder, at alt nybyggeri skal have en LCA, og for nybyggeri over 1.000 m2 indføres der en grænseværdi for, hvor meget CO2 byggeriet må udlede.

I takt med det øgede antal LCA, forventes det, at der også bliver en øget efterspørgsel på miljøvaredeklarationer (EPD´er) for byggevarer. En EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udarbejdes iht. europæiske og internationale standarder. Miljødata fra hver enkelt EPD bruges sammen med mængden af den pågældende vare til at udregne byggeriets samlede miljøpåvirkning.

Træinformation vurderer, at efterspørgslen på EPD’er for især træbyggevarer vil øges og kunne blive en konkurrenceparameter mellem leverandører, da tilførslen af flere træbyggevarer i et byggeri er en fordelagtig måde at reducere CO2-udledningen på og dermed forbedre resultatet af LCA-beregningen.

Produktspecifikke EPD´er bliver efterspurgte
Produktspecifikke EPD’er er den mest præcise dokumentation, som man kan anvende i LCA-beregningen, og de er derfor det foretrukne valg.

Alternativet er såkaldte branche-EPD’er, der er baseret på datagennemsnit fra branchen. Det gælder for produkter som fx konstruktionstræ, der er et meget ensartet produkt, selvom det kommer fra forskellige leverandører/ producenter.

Gå til de otte branche-EPD-er, som Træinformation har udarbejdet i samarbejde med Træ.dk 

Findes der hverken en produkt- eller branche-EPD på din byggevare, kan der bruges en generisk værdi fra databasen Ökobaudat, hvis en sådan findes.

Læs mere om EPD´er

Opnå DGNB point ved brug af EPD´er
I DGNB understøttes værdien af de produktspecifikke EPD’ere ved, at miljødata fra andre kilder bliver ganget med en usikkerhedsfaktor. For branche EPD’er er usikkerhedsfaktoren 1,1 og for generiske data fra Ökobaudat er usikkerhedsfaktoren 1,3.

En EPD kan også give point i DGNB-kriteriet TEC 1.8 Dokumentation med miljøvaredeklarationer (EPD), hvis den dokumenterede byggevare udgør mindst 25 % af det samlede areal, volumen eller vægt for den pågældende bygningsdel.

Se eksempler på hvordan man henter point i DGNB ved valg af trægulve (TRÆFakta 16)